Shiftwork
Event type: 
Saturday, March 3, 2018 - 11:00 to Saturday, April 14, 2018 - 17:00

Shiftwork

Daniel Baker, Shamus McPhee, Artur Conka, Billy Kerry 

PREVIEW 02/03/18

Shiftwork brings together four artists who through their work tease out a number of aesthetic and political issues concerning Gypsy, Roma and Traveller lives through cultural representation. Some of the works were previously shown as solo presentations as part of the Gypsy Maker project; an innovative and ground-breaking concept devised, owned and developed by the Romani Cultural & Arts Company. The aim is to commission established and emerging artists to develop new work that engages GRT communities and the wider public in dialogue about contemporary art and cultural perspectives. This 2018 project is supported by Arts Council of Wales and is commissioned and owned by the Romani Cultural and Arts Company.

Each of the artists takes a different approach – from the documentary style of Artur Conka, one of the few Roma to have filmed their own community, to the sculptural installations of Daniel Baker which examine migration and free movement. The idiosyncratic paintings of Shamus McPhee have a distinct 'outsider art' feel while complex issues of sexuality and gender are explored in the eclectic work of Billy Kerry. These unique approaches to contemporary Romani culture draw people together by highlighting the links between communities whilst at the same time recognising and celebrating difference. For this show at g39 a number of the works produced during the Gypsy Maker project will be shown, alongside new collaborative works developed in dialogue with g39. 

 

//////////////////////////////////

Mae Shiftwork yn dod â phedwar artist ynghyd sydd, drwy eu gwaith, yn tynnu allan nifer o faterion esthetig a gwleidyddol yn ymwneud â bywydau'r Sipsi, Roma a Theithwyr drwy eu cynrychioli'n ddiwylliannol. Cafodd rhai o'r gweithiau eu dangos yn flaenorol fel cyflwyniadau unigol fel rhan o'r prosiect ‘Gypsy Maker’; cysyniad arloesol a oedd yn torri tir newydd a gafodd ei ddyfeisio, ei berchnogi a'i ddatblygu gan the Romani Cultural & Arts Company. Y nod yw comisiynu artistiaid sefydledig a rhai sy'n dod i'r golwg i ddatblygu gwaith newydd sy'n ymgysylltu â chymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr a'r gymuned ehangach mewn deialog ynghylch persbectifau celfyddydol a diwylliannol cyfoes. Caiff y prosiect 2018 hwn ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac fe'i comisiynwyd gan the Romani Cultural & Arts Company. 

Mae pob un o'r artistiaid yn defnyddio dull gwahanol – o arddull ddogfennol Artur Conka, un o'r Roma prin sydd wedi ffilmio ei gymuned ei hun, i osodiadau cerfluniol Daniel Baker sy'n archwilio ymfudo a symud rhydd. Mae gan baentiadau hynod Shamus McPhee ymdeimlad amlwg o 'gelf rhywun o'r cyrion' tra bo materion cymhleth rhywioldeb a rhywedd yn cael eu harchwilio yng ngwaith eclectig Billy Kerry. Mae'r dulliau unigryw hyn o edrych ar ddiwylliant cyfoes y Romani yn tynnu pobl ynghyd drwy dynnu sylw at y cysylltiadau rhwng cymunedau, tra bônt yn cydnabod ac yn dathlu gwahaniaeth ar yr un pryd. Ar gyfer y sioe hon yn g39 bydd nifer o'r gweithiau a gynhyrchwyd yn ystod y prosiect ‘Gypsy Maker’ yn cael eu harddangos, ochr yn ochr â gweithiau cydweithredol newydd a ddatblygwyd mewn deialog gyda g39.

Free Event
Oxford St
Plasnewydd
Cardiff
CF24 3DT